מגבות | מגבת רחצה | מגבת ידיים – מגבת

מגבות | מגבת רחצה | מגבת ידיים – מגבת

 

מגבת

המשמעותיים מהרכיבים אחד למעשה הינה המגבת כיום. המיוצרים מגבות של שונים סוגיםישנם

חומרים של או כותנה של סיבים עשויות המגבות והגוף. האדם של בריאותו על השומריםביותר

על לשמירה הדרוש החימום את לו ולהעניק הגוף את לחמם היא שמטרתם אחריםסינטטיים

ברמה ייבוש אי של למצב שגורם מה ביותר, נמוכה באיכות המיוצרות מגבות מעט לא ישנןבריאותו.

גבוהה, ספיגת מים נמוכה, בלאי מואץ, קרעים ועוד.

כיום מנגבת. היא אותו האלמנט על המצויים המים את לספוח למעשה הוא המגבת שלתפקידה

בעיקרה משמשת במקורה המגבת אולם לניקוי או השיש לייבוש גם קלות במגבות שימושנעשה

תפקיד יש למגבת כי ספק אין בים. או בבריכה הרחצה לאחר או המקלחת לאחר הגוףלחימום

היציאה לאחר הגוף על מגוננת המגבת ואחרות. התקררות כגון שונות מחלות במניעתמשמעותי

לגוף לגרום יכולים הקריר האוויר לבין החמים המים בין הטמפרטורה פערי שכן הים אומהמקלחת

להתקרר ולחטוף וירוס.

גוף מגבות ישנן שונים. לשימושים מיועדות הרבות המגבות כיום. מגבות של ושונים רבים סוגיםישנם

על לשמירה המשמשות מיוחדות מגבות ישנן ועוד. לרגליים ומגבות לידיים מגבות פנים,ומגבות

הבריכה, או המקלחת לאחר הגוף לעיטוף המשמשים מיוחדים מלבושים ואף המקלחת לאחרהראש

אלו הם החלוקים. פרטנו עבורכם את סוגי המגבות הקיימים כיום:

מגבת פנים

גלם מחומר עשויה להיות צריכה הפנים מגבת הפנים. לניגוב מיועדת היא, כן כשמה פניםמגבת

שנספגו השונים והזיהומים הלכלוכים כל את לספוג מנת על ביותר גבוהה צפיפות וברמתאיכותי

נשמרות הפנים כי לוודא מנת על איכותית פנים במגבת לבחור חשוב הרגיש. הפנים ועור הגוףבתוך

מקבלת זיהומים שונים וכן הנקבוביות שומרות על ניקיונן.

מגבת גוף

תגיע המגבת המקרים ברוב כך ובשל כולו הגוף את להקיף המיועדת גדולה מגבת היא גוףמגבת

ככל שלהן. השונים הסיבים של הצפיפות ידי על באיכותן נמדדות הגוף מגבות ממטר. יותר שלבגודל

שהסיבים צפופים יותר כך המגבת טובה יותר

מגבת ידיים

מגבת ידיים מיועדת לניגוב הידיים וברוב המקרים מגיעה במידות קטנות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *